Vår förskola har tre avdelningar: Snigeln (1-2 åringar), Trollsländan (3-4 åringar), Grodan (5 åringar).

Vi har väl fungerande rutiner och vi lägger stor vikt vid trygghet genom anknytning och nära relationer. Verksamheten genomsyras av att barnens intressen tas tillvara. Med det som utgångspunkt arbetar vi för att lärandet ska bli lustfullt, varierande och utvecklande. Barnen lär sig att förhålla sig till varandra genom att vi diskuterar, samtalar, löser konflikter och har dramaövningar. Vi gör barnen medvetna om sitt eget lärande och sin egen utveckling genom diskussioner, uppmuntran och utmaningar och vi ser till att skapa bra lekmiljöer under dagen både utomhus och inomhus. Vi arbetar också med att utveckla barnens digitala kompetens och ser det som en självklarhet att integrera digital teknik i verksamheten.

Vi har egen kock på skolan och har regelbundna matråd som våra femåringar, elever, kock och rektor deltar i. Barnråd sker även det regelbundet med våra 3-5 åringar. 

Vår skola har årskurserna F-5. Vi har hög lärartäthet på vår skola, vilket ökar utrymmet för lärarna att bygga goda relationer med eleverna samt att skapa kvalitet i utbildningen. Här får eleverna extra utmaningar eller särskilt stöd när de behöver.

Skoldagen startar klockan 8:10 varje dag.

Trygghet, studiero och hög kvalitet i undervisningen är viktigt för oss. Vi ser det som en självklarhet att utveckla barnens digitala kompetens och att integrera digital teknik i verksamheten.

Vi har egen kock på skolan och har regelbundna matråd med elever, kock och rektor. Elevråd sker även det regelbundet. 

Vi vuxna tar ansvar och är bra förebilder. Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete med väl dokumenterade rutiner som revideras regelbundet. Vi vuxna har återkommande samtal om ansvar och vad en bra förebild är. Vi strävar efter att skapa en “röd tråd” genom att utveckla ett gemensamt förhållningssätt och tydliga regler. 

I det dagliga arbetet är det viktigt att stimulera elevens eget tänkande genom att ställa frågor istället för att ge färdiga svar. För oss pedagoger är det primärt att ge varje individ en möjlighet att växa som person och därmed att öka sitt självförtroende genom att få prova på nya saker och även få tillåtelse att misslyckas. Det är också viktigt att bekräfta eleverna både individuellt och kollektivt samt att fokusera på positiva handlingar. Vi tränar barnen i att ta ansvar för sina handlingar och att inse konsekvenserna av sina handlingar. Barnen planerar och tar ansvar för sitt arbete utifrån sin egen förmåga, med hjälp och handledning från pedagog. De får också lära sig att ta ansvar för och respektera sin omgivning samt att respektera andras åsikter.

Fritidshemmet är en integrerad del av skolan där alla elever på skolan erbjuds plats. Eleverna är välkomna från klockan 7:00 till skolan börjar och håller sedan öppet efter skoldagens slut till klockan 17:30. Vi serverar frukost vid ca 7:40.

Vi tränar på det sociala samspelet i grupp och enskilt och vi arbetar med att kunna argumentera och uttrycka oss verbalt. Övningar och lekar för ökad självkänsla och för att stärka individen och gruppen ingår i vår vardag. Eleverna stöttas till att våga pröva på nya saker samt att ha modet att misslyckas. Vi arbetar med att hjälpa eleverna att ta ansvar gentemot omgivningen och se konsekvenserna av sina handlingar. Vi varvar fri lek och styrda aktiviteter som skapande, drama, digitalt berättande, programmering och lek och rörelse, mm. Vi delar eleverna i åldersblandade grupper när vi har aktiviteter. 3:or har en dessutom en särskild aktivitetsgrupp som riktar in sig på deras ”utskolning”. En eftermiddag i veckan har vi utefritids. Då äter vi mellanmål ute och sedan gör vi någon aktivitet tillsammans eller leker fritt. Aktiviteterna varierar utifrån säsong. På vintern kan det bli skridsko eller pulkaåkning och på sommaren till exempel bad. En eftermiddag i veckan har vi tillgång till idrottshall.