Information Rälsen 4-9

Vision och skolidé

 • Vi erbjuder barn och elever en trygg och kreativ lärmiljö. Vi har små undervisningsgrupper. Vi arbetar med trygghet och studiero.
 • Vi tror på en varierad undervisning där traditionella metoder varvas med modern teknik.
 • Vi arbetar aktivt med ansvarspedagogik och barn- och elevinflytande genom bl.a. elevledda utvecklingssamtal. Eleverna får större utmaningar och utökat ansvar med stigande ålder.
 • Våra elever har goda resultat på nationella prov.
 • Vi har goda resultat på kundundersökningar.
 • Vi fångar barnens nyfikenhet och lust att lära.
 • Vi erbjuder en verksamhet som följer en röd tråd från småbarnsavdelning till årskurs 9.

 

Mentorskap

När man börjar på Rälsen 4-9 får varje elev en mentor. Mentorn har i uppdrag att skapa en extra förtroendefull relation till eleven. Mentorn är i huvudsak även den pedagog som är med i utvecklingssamtalet. Vi tänker dock att du som förälder med förtroende ska kunna vända dig till var och en av oss.

Digital satsning

I åk 4-9 används Chromebook. Vi arbetar med såväl digitala som fysiska läromedel.

Årstema

Varje år har vi ett ämnesövergripande årstema, där all personal och alla elever är delaktiga. Under läsåret 22/23 arbetar vi bland annat med att skapa förutsättningar för att eleverna ska läsa mer.

Elevhälsa

Rälsen åk 4-9 har en skolsköterska från Skolhälsan. Hon är oftast på skolan på tisdagar. Vi har även en kurator på skolan som arbetar tisdagar eller onsdagar. Skolsköterska, kurator, specialpedagog/speciallärare och rektor är med på skolans elevhälsoteamsmöten. 

 

Allergier

Det är av stor vikt att ni rapporterar allergier eller andra viktiga sjukdomar till oss på skolan.Varje läsår vill vi att ni ansvarar för att förse oss med medicin som är datumaktuell så att vi kan ansvara för att kunna hjälpa till vid eventuella allergiska anfall. På skolan är det förbjudet att ta med nötter och att ha parfymer.

I år har vi idrott och hälsa samt franska på Mikaelskolan där en i personalen är mycket allergisk mot dofter. Det är alltså mycket viktigt att tänka på ovanstående.

Trygghetsgruppen

Vi har en Trygghetsgrupp på skolan som främst arbetar förebyggande och främjande. Vi håller för närvarande på att revidera gruppens organisation och arbete.

Likabehandling

Rälsen 4-9 har en likabehandlingsplan där det tydligt framgår hur vi på skolan arbetar med  att ge varje elev en trygg och meningsfull skolvardag.

Modersmål

Modersmål är något som samordnas av Sollentuna Kommun. Du hittar mer information på kommunens hemsida.

 

Fritids

Vi har ett mycket trevligt fritids på skolan. Ni skriver in barnen på fritids via kommunens hemsida. Skolan erbjuder fritidsverksamhet för år 4-6. Fritids öppnar i anslutning till skoldagens slut och stänger klockan 16.30.
 fritidsklubben@ralsen.se.

 

SchoolSoft -kommunikation med skolan

Schoolsoft är skolans lärplattform. Här finns kalender, veckoplaneringar, klasslistor, underlag från utvecklingssamtal, kontaktuppgifter, ämnesmatriser och nyhetsbrev. Vi ser gärna att du som förälder håller dig uppdaterad och gärna går in varje dag. SchoolSoft finns även som en app till Smartphones.
Du som förälder kan sätta dig in i hur SchoolSoft fungerar med hjälp av den här introduktionsvideon.

Ni får gärna kontakta oss vid frågor via meddelanden på SchoolSoft
Det går även att ringa till skolan på: 08 – 121 347 50

Läxor och prov

 Ni kommer att finna information om uppgifter, läxor och prov i kalendern på SchoolSoft.

Sjukanmälan / frånvaro från lektioner

Om någon är hemma på grund av sjukdom vill vi att ni anmäler det innan skoldagen startar via SchoolSoft. Vi vill att ni anmäler varje dag som ert barn kommer att vara hemma. Vid läkarbesök eller annan frånvaro anmäler ni det i SchoolSoft.

Skolplikt och ledighet

Enligt skollagen har eleverna skolplikt, Därför gäller återhållsamhet med beviljande av ledigheter för elever. Endast ledighet av synnerliga skäl beviljas. Elevens vårdnadshavare måste vara medveten om att längre ledigheter kan innebära att eleven inte når kunskapskraven. För att undvika detta måste vårdnadshavaren ansvara för att eleven tar igen det som missats. Lärarna har inte möjlighet att ansvara för detta. Ansökan lämnas till berörd lärare/handledare. Skolledningen avslår alternativt beviljar ledigheter. Vi beviljar inga ledigheter under perioder för nationellla prov i åk 6 och åk 9. Blankett för ledighetsansökan hittar du under ”filer och länkar” i Schoolsoft.

Instagram

Här hittar du skolans Instagram.

Lunch

Varje dag erbjuds en näringsriktig och god lunch i skolan. Lunchen får vi i nuläget från Compass Group AB. Maten tillverkas på Häggviksskolan.   Vid eventuella matallergier kräver köket ett läkarintyg som ni lämnar till mentor på skolan.

Utemiljö

Vi är ute varje dag – kläder efter väder! Vi vill att alla elever är ute och rör på sig då vi vet att det främjar deras lärande.

Utvecklingssamtal

Vi har elevledda utvecklingssamtal i starten på höst- och vårtermin. På höstterminen skrivs en framåtsyftande planering som utvärderas under vårterminen. Tanken är att varje elev ska ha tydliga mål att arbeta mot under hela läsåret.

Värdesaker

Vi ber er att inte ta med värdesaker till skolan, vi ersätter inget som förstörs eller kommer bort. Märk kläder och titta regelbundet i hitta-lådan. Varje termin lämnar vi allt som inte tas om hand till välgörenhet

 

Föräldraråd

Varje läsår skapar vi ett föräldraråd utifrån frivilliga föräldrar. Föräldrarådets uppgift är att samverka med skolan. Rektor bjuder in till föräldrarådsträffar ett tre gånger under läsåret. Föräldrarådet hjälper till med ansvarsgrupper för de olika aktiviteter som skolan anordnar under läsåret. Anmäl gärna ditt intresse för att delta i föräldrarådet till rektor via mail.

Ansvar och stöd från hemmet

För att lyckas med vårt uppdrag enligt Skollag och Läroplan behöver ni som föräldrar lämna ifrån er barn som är:

 • Mätta (har man svårt att få i sig frukost på morgonen får man gärna ta med och äta på skolan, en förmiddagsfrukt kan också vara bra)
 • Utvilade (har man inte sovit på natten så lär man sig mindre, här finns gott om evidens och beprövad erfarenhet)
 • “Frågade” (fråga varje dag vad ditt barn lärt, tränat och utvecklat i skolan, oavsett svar så ger frågan en riktning och fokus på kunskap och lärande)
 • Uppdaterade kolla på SchoolSoft helst en gång varje dag för att följa upp barnens resultat och se viktig information från skolan.
 • Ni måste även visa tillit till oss som professionella och ge oss ert mandat att undervisa och tillrättavisa era barn. När ni tycker vi gjort något konstigt eller felaktigt så tar ni förstås upp det direkt med oss. Vi kan och ska inte uppfylla alla önskemål men kommer att lyssna och föra dialog, utifrån styrdokumentens uppdrag. Tala med oss istället för att tala om oss.

Att ta med (redan första dagen)

 • glatt humör och nyfiket sinne
 • inneskor (om man vill)
 • extra strumpor (många blir blöta om fötterna och behöver byta)
 • kläder efter väder (varmt/kallt/regn/snö, vi är ute oavsett)
 • märkt vattenflaska

Att göra varje läsår / termin

 • se ovanstående (att ta med)
 • se till så att inloggning i SchoolSoft fungerar och uppdatera personlig information under fliken “profil”. Bocka gärna av rutan där det står “dölj min information för andra vårdnadshavare”.

Skolans organisation

Rälsen åk 4-9 är en förlängning på Rälsen F-3 i Norrviken, Rälsen F-5 i Viby samt Stallets förskola och skola i Norrviken. Skolan drivs av AtVexa.

Ninni Hodell – VD

Annika Ekman – rektor, Rälsen åk 4-9.

.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

.

.

.