Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen

Rutiner kring trygghetsarbetet

Trygghetsgruppens syfte är att alla barn på Rälsen skall känna sig trygga i förskolan och skolan. Barnen skall kunna vända sig till någon i gruppen när de känner sig kränkta eller utanför. De kan också komma och berätta om de har sett något annat barn bli illa behandlad. Det är jätteviktigt att barnen vet om att gruppen inte dömer eller tillrättavisar någon, vi lyssnar och pratar med dem och försöker hjälpa dem att lösa sina problem.

I början av varje höst presenterar gruppen sig och sitt arbete för alla skolelever.

När trygghetsgruppen måste lösa en konflikt kommer övrig personal få gå in i deras ställe, vid undervisning, lunch, rastvakt etc. Det är viktigt att konflikterna kan lösas så snart som möjligt.

Trygghetsgruppens konfliktlösningsmetod

  • I första hand är det berörd pedagog (den som var med och såg konflikten eller resp. ansvarspedagog) som skall lösa elevernas konflikter.
  • När man upplever att konflikten drar ut på tiden, eller är av allvarligare karaktär träder trygghetsgruppen in.
  • De bråkande parterna får tala enskilt med en person från trygghetsgruppen (TH). Parterna får då redogöra för hur konflikten gick till, vad som hände och vem som sa eller gjorde vad. TH lyssnar och ställer frågor (TH:s uppgift är inte att tillrättavisa).
  • När alla parter har redogjort för händelseförloppet, sätter man sig tillsammans och går igenom alltihop igen. TH skriver en incidentrapport som alla parter skall vara överrens om.
  • Gruppen pratar om hur man skulle kunna ha agerat för att undvika konflikten. Vad man skall tänka på om man hamnar i liknande situationer någon annan gång.
  • Incidentrapporten skickas hem till föräldrarna för diskussion hemma. Rapporten skickas tillbaka med underskrift och eventuella kommentarer från föräldrarna.
  • Ett återkopplingsmöte med alla inblandade bokas och genomförs, eventuellt måste ytterligare återkopplingsmöten genomföras.