Skolan åk 1-5

Skolan

Skolan i Viby består av 4 grupper. Förskoleklassen och åk 1 är åldershomogena, medan 2-3:an och 4-5:an är åldersblandade.

Vi har ofta schemalagda halvklasstimmar framför allt när det gäller svenska, matematik och engelska. Detta för att kunna tillgodose elevernas individuella behov och skapa större trygghet och arbetsro. Vi har hög personaltäthet i alla klasserna.

Vår profil är att vi arbetar i bifrostinspirerade verkstäder med vårt temaarbete, där mycket fokus ligger på de estetiska ämnena såsom drama, bild, musik och färg- och formskapande.