Grodan 5 år

Grodan

Grodan är en 4-5 års avdelning med två pedagoger och 15 barn som tycker om att ha roligt tillsammans. Vi lyssnar på vad barnen vill så att verksamheten genomsyras av barnens intressen så att lärandet blir lustfyllt. Vi arbetar för att barnen ska utveckla sin sociala kompetens, för kompisar och lek är en stor del av barnens vardag. Barnen lär sig att förhålla sig till varandra genom att vi diskuterar, samtalar, löser konflikter och har dramaövningar. Barnen är med och skapar Grodans trivselregler för att det ska bli en trygg och god stämning på avdelningen.

Vi gör barnen medvetna om sitt eget lärande och sin egen utveckling genom diskussioner, uppmuntran och utmaningar. Vilket förhoppningsvis ger barnen stor glädje och en ökad självkänsla. Medan vi gör detta får barnen samtidigt utveckla sin digitala kompetens med hjälp av lärplatta, dator och active board.

Enligt läroplanen 98/10 ska alla barn få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Leken är viktig för barnens fantasi, glädje och för att känna gemenskap med kompisarna. Barnen inspireras och lär av varandra.