Varför välja Rälsen?

Varför välja Rälsen?

  • Vi erbjuder barn och elever en trygg och kreativ lärmiljö. Vi arbetar med trygghet och studiero.
  • Vi tror på en varierad undervisning där traditionella metoder varvas med modern teknik.
  • Vi arbetar aktivt med ansvarspedagogik och barn- och elevinflytande genom bl.a. elevledda utvecklingssamtal. Barnen får större utmaningar och utökat ansvar med stigande ålder.
  • Våra elever har goda resultat på nationella prov.
  • Vi har goda resultat på kundundersökningar.
  • Vi är en liten enhet som bygger på småskalighet. Barnen blir sedda och känner trygghet.
  • Vi fångar barnens nyfikenhet och lust att lära.
  • Vi erbjuder en verksamhet som följer en röd tråd från småbarnsavdelning till årskurs 9.
  • Vi erbjuder en god service. Vi stänger endast 1 dag/läsår för planering. Vi serverar frukost, frukt, lunch och mellanmål, till alla barn från förskola till skolår 3, samt frukt och lunch till skolår 4-9.varfor_ralsen